Bananen

English translation below

Bananen kopen

Het is dinsdag, half 3, en ik heb trek in bananen. ‘Ik ga naar de winkel,’ zeg ik tegen baba (oma). ‘Waarom?’ zegt ze. ‘Om bananen te kopen.’ ‘Ga!’ Ik doe de poort open. Naast de poort staat een bankje en op het bankje zitten 3 mannen. ‘Waar ga je heen?’ vraagt een van de mannen. ‘Naar de winkel.’ ‘Wat ga je kopen?’ ‘Bananen.’ ‘Wat heb je gegeten?’ ‘Soep, aardappels, brood en vlees.’ ‘Ga!’ Ik ga. Op een bankje even verderop zitten de broer en schoonzus van baba. De broer wenkt me. ‘Waar ga je heen?’ ‘Naar de winkel.’ ‘Wat ga je kopen?’ ‘Bananen.’ ‘Ga zitten!’ Ik ga zitten. Ik vertel wat ik gegeten heb, vraag nog wat nuttige woorden in het Romani en na een tijdje zeg ik: ‘Ik ga.’ ‘Heb een lang leven!’ ‘Leef gelukkig!’ Ik loop verder. Bij een huis even verderop woont een tante. ‘Waar ga je heen?’ roept ze. ‘Naar de winkel!’ ‘De winkel is gesloten!’ ‘O, wanneer is hij weer open?’ ‘Om 16.00 uur.’ Ik kijk op mijn horloge, het is nu 15.00 uur. Dus ik ga maar even op bezoek bij een kleindochter van baba. Voor het hek roep ik haar naam. Ik durf niet zelf door de tuin te lopen, uit angst voor de tanden van de honden. Ze komt naar buiten, en leidt me veilig naar de keuken. In de keuken staat de tv aan, een Turkse dramaserie. De dochter van de kleindochter van baba wil Engels leren, dus ik schrijf een paar woorden en zinnetjes voor haar op, en zij schrijft op hoe je het uit spreekt. ‘Ai laik yu’. Er komen nog wat mensen binnengedruppeld en er wordt hevig gediscussieerd. Ik versta het niet. Na een tijdje zeg ik: ‘Ik ga naar de winkel.’ Als ik toch naar de winkel ga, kan ik ook meteen voor hun 2 chocoladecroissants meenenemen. Ik krijg wat geld in mijn hand geduwd, en daar ga ik, naar de winkel. Op weg  naar de winkel wordt me nog zo’n 2 keer gevraagd waar ik naartoe ga, wat ik ga kopen en wat ik gegeten heb. Om 17.00 uur kom ik bij de winkel aan. Ik pak een tros bananen en wat ander fruit, vraag de verkoopster om 2 croissants en wat zonnepitten, en dan is het gelukt. Het duurt even, maar dan heb je wel wat: bananen.

English

Buying bananas

It’s Thuesday past 2, and I feel like eating bananas. ‘I’m going to the shop,’ I say to baba (granny). ‘Why?’ she asks. ‘To buy bananas.’ ‘Go!’ I open the gate. Next to the gate there is a bench and 3 men are sitting on the bench. One of the men asks: ‘Where are you going?’ ‘To the shop.’ ‘What are you going to buy?’ ‘Bananas.’ ‘What did you eat?’ ‘Soup, potatoes, bread and meat.’ ‘Go!’ I go. On a bench a little bit down the road, I meet the brother and the sister in law of baba. ‘Where are you going?’ the brother asks. ‘To the shop.’ ‘What are you going to buy?’ ‘Bananas.’ ‘Sit down!’ I sit down. I tell them what I ate and ask some useful words in Romani, and after I while I say: ‘I’m going!’ ‘Live long!’ ‘Live happily!’ I continue my walk. In the garden of a house a little bit down the road lives an aunt. ‘Where are you going!’ she yells. ‘To the shop!’ ‘The shop is closed!’ ‘O, when will it be open?’ ‘At 4 o’clock. I look at my watch. It’s now 3 o’clock. So I have time to visit the granddaughter of baba. When I’m standing before her gate, I yell her name. I don’t dare to enter the garden on my own, because I’m afraid I will be eaten by the dogs. The granddaughter takes me safely to the kitchen. In the kitchen the television shows a Turkish soapserie. The daughter of the granddaughter wants to learn English, so I write I few words and sentences down, and she writes how you pronounce the words, interesting English spelling reform: ‘Ai laik yu.’ A few other people enter the kitchen. They start a loud conversation, but I don’t understand it. After a while I say: ‘I’m going to the shop.’ As I’m going to the shop anyway, I can also buy them 2 chocolate croissants. They put some money in my hand, and there I go, to the shop. On my way to the shop, there are at least 2 other people who ask me where I’m going, what I’m going to buy and what I ate. At 17:00 o’clock, I enter the shop. I take some bananas and other fruit, ask the seller for 2 croissants and some sunflower seeds, and then I made it. It takes a bit of time, but the result is there: I bought the bananas!

2015-02-27 15.19.35

Advertisements