Back on track

*For English translation, please scroll down.*

In Augustus ben ik heel veel onderweg geweest. Eerst had ik een vakantie in Spanje (daar was ik alleen) en daarna in Portugal (met mijn familie), daar heb ik erg van genoten. Na Portugal ben ik door gereisd naar Bulgarije voor een teamvergadering. Het werk dat ik doe in Roemenie wordt ook in Bulgarije gedaan. Verder waren er ook mensen van het bestuur van SIL aanwezig (de zusterorganisatie van Wycliffe), dus die heb ik nu ook voor het eerst ontmoet. Tijdens deze teamvergadering hebben we gesproken over onze visie, waarom we het werk doen wat we doen. Iedereen moest presenteren wie hij/zij was en wat hij/zij voor werk deed. Er waren ook partnerorganisaties aanwezig, die ook met Roma werken en waar wij mee samenwerken. Het was interessant om veel nieuwe mensen te leren kennen, en daardoor begrijp ik de organisatie nu ook beter. Ik heb me ook meteen aangemeld om deze vergadering volgend jaar te organiseren, want dat leek me een goede gelegenheid om nog beter geintegreerd te raken in het team. Na de teamvergadering ben ik nog heel even in Nederland geweest, voor de bruiloft van een vriendin. Toen ik thuis kwam, vond ik heel veel ansichtkaarten die op me wachtten, en me de groeten uit Nederland overbrachten, dus dat was erg leuk. Alle kaarten hebben een mooie plek aan mijn muur gekregen. Mijn muur wordt steeds gezellig.
Nu ik weer in Roemenie ben, ben ik weer aan de studie zodat ik Roemeens snel onder de knie krijg. Het vrijwilligerswerk waar ik in mei en juni mee bezig was is nog niet echt begonnen, maar ik help nu bij een organisatie die kinderen/jongeren met HIV opvangt die door hun ouders in het ziekenhuis zijn achtergelaten. Door dat deze jongeren in hun jeugd zijn verwaarloosd hebben ze niet alleen een ziekte, maar ook een geestelijke en lichamelijke handicap. In dit huis kunnen ze werken, ze maken bijvoorbeeld veel sieraden en ze helpen bij het schoonmaken, en ze hebben een gemeenschap waar mensen om hun geven. Het is een goede gelegenheid om Roemeens te leren, want ze staan allemaal te popelen om mij hun kamer te laten zien en te laten zien wat ze allemaal gemaakt hebben.
Ik ben nu ook bezig met een voorvertaling maken van Handelingen. Ik zet verschillende Roemeense bijbelvertalingen onder elkaar, zodat de vertaler een overzicht heeft van met welke Roemeense woorden je de Griekse woorden kunt vertalen. Daardoor heeft hij een beter idee van de betekenis en kan hij het beter in het Romani vertalen. En dit werk helpt mij om Roemeens te leren, twee vliegen in een klap dus.
In September ga ik naar een conferentie in Oslo over Romani talen. Om een beetje mee te kunnen praten, ben ik nu een boek over Romani talen aan het lezen. Daardoor begrijp ik de situatie van Roma in Roemenie ook beter, want de namen voor de verschillende groepen zijn erg ingewikkeld. Sommige talen worden aangeduid met 3 verschillende namen. Eerst dacht ik dat het 3 verschillende talen waren, maar dat is dus niet zo. Sommige namen hebben betrekking op de plek waar de mensen wonen (bijv. Oltenie), of welk beroep ze deden (Caldaresi, kopersmid) of wat voor soort dialect het is (Vlax, een dialect dat veel door het Roemeens beinvloed wordt).
Kortom, ik heb geen reden om me te vervelen.
Met mijn gezondheid gaat het erg goed. Ik heb geen last meer van mijn schouder, en de pijn in mijn voet is ook weg, dus daar ben ik erg dankbaar voor. Het weer in Roemenie is erg wisselend, nu schijnt de zon, maar het is vaak regenachtig en het wordt nu ook wat kouder.

Groeten van Marlute

In August I have traveled a lot. First I was in Spain (I was on my own there) and later I went to Portugal (where I was with my family). I’ve enjoyed my holiday a lot. After Portugal, I went to Bulgaria for a team meeting. The work I do in Romania, is also done in Bulgaria. Thereby, there were also some members from the leadership team of SIL, so I had the chance to meet them for the first time. During the team meeting we have discussed our vision, why we do the work we do. Also, everyone had to present who he/she was and what kind of work he/she does. There were also some members of partner organisations, who also work with Roma and where we collaborate with. It was very interesting to meet so many new people and because of that I understand the organisation better now. I have also volunteered to organise next year’s meeting, because I thought that would be a good chance to get to know the organisation even better.
After the team meeting I went to the Netherlands, because of a wedding of a friend. When I came back in Romania, I found many cards waiting for me, so that made me very happy. All the cards have received a nice place on my wall, and my wall is looking very happy now.
Now that I’m back in Romania, I am working again to learn Romanian. The volunteer work I did in May and June has not really started yet, but now I can help at an organisation that works with children/young people with HIV that are left behind in the hospital by their parents. Because these children have been deprived of good care and love in their early childhood, they do not just have an illness, but also have mental and physical disabilities. In this house they can work, e.g. they make jewellery and they help cleaning the house, and they have a community where they are loved and been taken care of. For me it is a very good opportunity to practice Romanian, because they are all very keen on showing their room to me and to tell me what they have been doing.
I have also started to work on pre-translations of Act. I put several Bible versions next to each other so that the translator can see with what Romanian words the original Greek words can be translated. This helps him to translate it into Romani, and it helps me to learn Romanian.
In September I will go to a linguistics conference in Oslo about Romani languages. In order to be able to join the discussion, I’m now reading a book about Romani languages. This also helps me to understand the situation of Roma in Romania, because the names for the different languages are complicated. Sometimes a group/language can have three different names, but they don’t have to be three different things. Some names point to the place where people leave (e.g. Oltenia), some names point to their traditional occupation (Caldaresi, coppersmith), or the type of dialect (e.g. Vlax, a dialect that has been influenced by Romanian).
In other words, I don’t have any reason to be bored.
It’s going very well with my health. I don’t have pain anymore in my shoulder, the pain in my foot is also gone, so praise the Lord for that. The weather in Romania is changing a lot. At the moment the sun is shining, but it can be rainy too and it is getting a little bit colder too.

Blessings,

Marlute

Advertisements